Om HiBook

søndag 6. februar 2011

Nettbokhandelen Amazon har stor suksess med den en rekke tekniske løsninger under paraplyen Kindle, mens Apple foreløpig dominerer markedet for “multimedieplater” med sin iPad. 
Ingen av disse løsningene er per i dag optimale for undervisnings- sektoren, først og fremst på grunn av innlåsing mot bestemte leverandører. En ser imidlertid at det kommer en rekke leverandører med tilsvarende produkter, som i langt større grad er basert på åpne standarder og operativsystemer som kan tilpasses ulike behov.
Vel så interessant som de tekniske løsningene for å vise fram tekster, er de økosystemene som bygges opp knyttet til produksjon, distribusjon og lagring.
Aktørene i ebokmarkedet, som Amazon, Barnes & Noble og den norske Bokskya,  posisjonerer seg ved å være tilgjengelige på alle tekniske plattformer
Selve enhetene som det leses på blir rimelige - Kindle koster i dag under tusen kroner - og i løpet av et par års tid vil en ha en rekke enheter med avanserte egenskaper i dette prisleiet. Enhetene blir etter hvert svært rimelige. X0-3 vil kunne koste $75 om noen år.
X0-3 er halvparten så tykk som iPhone og får en berøringsfølsom skjerm på 22x28 centimeter.
Gitt en utvikling der ulike former for e-bøker får stadig større plass er det behov for at undervisningssektoren allerede nå begynner å forberede seg på hvordan en best tar teknologien i bruk. Sektoren har et selvstendig behov, også uavhengig av utviklingen på det generelle fagbokmarkedet. Det mest konkrete eksemplet er distribusjon av oppdaterte kompendier og forelesningsnotater, men det multimediale potensialet favner langt videre enn dette.
Medieseneteret har derfor har derfor satt i gang et prosjekt, støtte med strategiske midler, med tanke på å teste konkrete redigeringsverktøy og en metoder for organisering og visning av tekster på leseplater, på vanlige PCer og i form av papirkompendier.
Fram mot Kronstad 2014
Vi ser for oss at dette kan bli et prosjekt som kan samle flere fagmiljø ved HiB.
Aktuelle fagmiljø ved samtlige tre avdelinger og i SA, som kan være med å tenke hvordan deres undervisningshverdag kan være i 2014. Hvordan deres fagstoff kan presenteres for studentene i en mer dynamisk og tidsriktig form.
Ellers tenker vi at vi må få biblioteket med i prosjektet og muligens også informasjonskontoret som kan være med og fronte HiB som “morgendagens” lærested.


Gitt en utvikling der ulike former for e-bøker får stadig større plass er det behov for at undervisningssektoren allerede nå begynner å forberede seg på hvordan en best tar teknologien i bruk. Sektoren har et selvstendig behov, også uavhengig av utviklingen på det generelle fagbokmarkedet. Det mest konkrete eksemplet er distribusjon av oppdaterte kompendier og forelesningsnotater, men det multimediale potensialet favner langt videre enn dette.

Mediesenteret ønsker derfor å initiere utvikling av et redigeringsverktøy og en metode for håndtering av multimediale tekster, som kan organiseres for visning på nettbrett, på vanlige PCer og om ønskelig i form av papirversjoner (sistnevnte selvsagt uten multimediale elementer).

Bakteppet vil være hvordan vi ser for oss deler av undervisningshverdagen ved HiB i 2014. Hvordan åpner ny teknologi for presentasjon av fagstoff for studentene i en mer dynamisk form? Hvordan skapes pedagogisk merverdi?

E-bokmarkedet er i ferd med å vokse seg ut av det som kunne blitt en problematisk konflikt mellom leverandører med hver sine, gjensidig inkompatible formater. I stedet ser det ut til at vi får systemer som gjør “bøkene” til en nettbasert tjeneste, noe som åpner for aktører som Mediesenteret, som har sin styrke knyttet til nettopp nettpublisering. I denne forbindelse har Mediesenteret allerede begynt å tenke rundt en utvikling av mulige konsepter for et verktøy som kan benyttes for å kompilere sammensatte tekster for undervisningsformål#.

Prosjektet vil begynne er med implementering av programvaren Booki, basert på åpen og fritt tilgjengelig kildekode. Booki kan benyttes til å produsere bøker i form av ePub (elektroniske bøker i et åpent format), PDF, Open Office-filer, websider etc. Booki er laget for å hjelpe brukerne med å produsere bøker, enten alene eller sammen med andre. Ikke minst er funksjoner for å sette sammen nye verk interessant. Her kan en f eks se for seg forelesere som setter sammen et “kompendium” i et fag, skreddersydd for ett bestemt semester, men med utstrakt gjenbruk av materiale som foreleseren har laget tidligere.

Booki tradisjonelle publiseringsprosesser, men er også utviklet for å lette kjapp produksjon der flere er inne og setter sammen en “bok” innenfor et avgrenset tidsrom. Dermed legger systemet til rette for f eks print on demand. Booki kan generere en ferdig PDF, som så kan lastes opp til en Print on Demand-tjeneste, dersom en ønsker dette.

I 2011 ønsker vi å sette i gang flere delprosjekter under paraplyen “HiBook”, selv om nok ikke alle vil bli gjennomført dette året:

  • Impelentering av av publiseringsystemet Booki.
    • Eventuelle ytterligere utvidelser, f eks med tanke på multimedia, kan skje i samarbeid med AI (studentprosjekter mm).
  • Organisere en prosjektgruppe som kan tenke rundt Høgskolens tilrettelegging for produksjon og gjenbruk av digitale læremidler frem mot Kronstad. I samarbeid med blant andre biblioteket, Senter for utdanningsforskning m fl.
  • Teknologiavklaringer med tanke på å komme fram til en god produksjonsflyt, med tanke på publisering via tilgjengelige hardware (f eks nettbrett).
  • Pilotstudie gjennom en konkret anvendelse av systemet for tilrettelegging og publiserings av fagstoff i nettstudiet “Digital kompetanse for nettstudenter”
  • Pilotstudie knyttet til tilrettelegging av høgskolens skriftserie og/eller studiekatalogen for nettbrett. 
  • Gjøre et mindre delprosjekt der vi legger til rette for språkversjoneringer, særlig med tanke på fremmedspråklige studenter.

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar

 
Design by Pocket Blogger Templates - Banner image: Photo: Jon Hoem.