Litteratur i digitale omgivelser. En forstudie

tirsdag 18. september 2012


Gjennom 2000-tallet har musikkområdet endret seg kraftig mens litteraturen til  sammenligning har framstått som uberørt av nye digitale omgivelser. De siste årene har det  imidlertid skjedd flere ting skjedd som varsler større endringer. I april i år ble Bokskya.no  lansert som norsk bokbransjes store satsning på e-bøker. Bibliotekene er i gang med  digitaliseringsprosjekter og testing av nye utlånsmodeller. Internasjonale aktører har stadig  større tilbud av e-bøker – det gjelder både private selskap som Amazon og Google og  offentlig finansierte samarbeidsprosjekter som Europeana. Ikke minst har håndholdte medier som kan benyttes til lesing av litteratur hatt en formidabel utberedelse. Nye digitale  leseplattformer legger igjen grunnlaget for nye uttrykksformer, noe som blant annet undervisningslitteratur og grafiske sjangre er i ferd med å utforske.

Dette er noen eksempler på hvordan litteraturområdet også er i ferd med å endre seg i digitale omgivelser. Utviklingen utfordrer etablerte praksiser og reiser spørsmål som disse: Hvilke  prosesser går litteratur gjennom i sin tilvirkning, hva er litteraturens innhold og uttrykk, og  hvordan sirkulerer og verdsettes litteratur? Disse spørsmålene har stor interesse for  Kulturrådet som har et ansvar overfor både produksjon og formidling av litteratur i Norge.

Gjennom sine innkjøpsordninger har Kulturrådet en viktig rolle overfor forlagene og bibliotekene. For å ivareta ansvaret best mulig er det behov for kunnskap om utviklingen på  litteraturområdet, særlig hvordan den fortoner seg for bokbransjen. Utviklingen er mangfoldig  og det er hensiktsmessig å begynne med et pilotprosjekt som går bredt ut med mål om (a)  samle og vurdere eksisterende kunnskap, (b) gi en oversikt over utviklingen innen digital  produksjon og formidling av litteratur i Norge, (c) formulere aktuelle problemstillinger som  grunnlag for et større forskningsarbeid.

Tittelen ”Litteratur i digitale omgivelser” hinter om prosjektets brede tilnærming til sitt tema. Måten etablerte kulturformer endrer seg i den digitale alderen er uensartet og uforutsigbart, og det er i seg selv et poeng å gå utforskende til verks. Det innebærer at prosjektet ikke bare tar stilling til utviklingen av e-bøker, men også til nye former for litterær produksjon, distribusjonog resepsjon i bred forstand. Den utforskende ambisjonen reflekteres i den metodiske fremgangsmåten, som dels vil bestå av gjennomgang av eksisterende kunnskap nasjonalt og internasjonalt, samt intervjuer med ulike aktører på litteraturområdet i Norge.

Prosjektmandat (PDF)

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar

 
Design by Pocket Blogger Templates - Banner image: Photo: Jon Hoem.